Kon­takt

Evan­ge­li­sch-me­tho­dis­ti­sche Kir­che
– Be­zirk Han­no­ver –
Am Tau­ben­fel­de 1
30159 Han­no­ver
EmK Jo­han­nes­kir­che-Han­no­ver
Am Tau­ben­fel­de 1
30159 Han­no­ver
Pas­tor i.R. Rein­hard The­ysohn
Te­le­fon 0511 13697
E-Mail info(at)johanneskirche-hannover.de
 Pas­tor i.R. Ben­no Ber­tram
Te­le­fon 0511 13697
E-Mail info(at)johanneskirche-hannover.de
 Gemeindelaienführer/​in
Ma­ri­an­ne Stemm­ler
Te­le­fon 0511 320025
Frank We­ber
E-Mail: frank.weber]at[emk.de
Te­le­fon 0511 7270144 oder 0178 5421632
Haus­meis­ter:
Det­lef Paetz­ke

Te­le­fon  0173 62614181
 Bank­ver­bin­dung:
Kon­to-Num­mer: 902 605 303 bei der Post­bank Han­no­ver (BLZ 250 100 30)
- IBAN: DE63 2501 0030 0902 6053 03BIC: PB­NK­DEF­F250 -
Wenn Sie die Ge­mein­de­ar­beit un­ter­stüt­zen möch­ten, er­stel­len wir ger­ne ei­ne Spen­den­be­schei­ni­gung.